Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Akizilkree Akisho
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 24 December 2010
Pages: 485
PDF File Size: 2.68 Mb
ePub File Size: 18.78 Mb
ISBN: 972-4-33220-514-3
Downloads: 66527
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mozragore

Izinkondlo Zothando

Your time will come Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga.

Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Ukuqoma akusho ukuthi usungenza umathanda kodwa kusho ukuthi kukhona isigaba sokukhula osewufikile kuso, Qhubeka nemisebenzi yakho emihle oyenzayo, Khona zothabdo isibonela esihle kwasabakhula, Ngithanda mina wena nkosi omuhle, wena Wokunene.

Igama uSakhile koda bangazi ngoJamela Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu ulwazi, Ngithunywe umlayezo kodwa bathe ngingalayezi muntu, Bathe ngikulandise kodwa ngingukulandeli umdantu, Bathe ungibheke khona uzobhema ukholwe konke engikushoyo, Lendatshana inde kodwa bengizocela ungilinde ngiyiqede.

Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila zothanxo Sbusiso Mzobe shared Ntokozo Dlomo ‘s post. But keep on trying Having no one to understand what’s goin on Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! Sections of this page.

Sbusiso Mzobe shared Sphumuzo Toxin ‘s post. That some things are temporary To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa!

Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Izinkondlo zothando – Inkondlo: Posted by Mabonga Khumalo at 1: Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

  IEC 60137 PDF

Leth isihloko ngibhale inkondlo. Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke! Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona izinkkndlo Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko kwakungeyona inhloso Futhi noThandolwethu lwalungenankohliso Thina bese siyizigqila zothando ngenhloso yokuthembela othandweni olungenamkhawulo Le nhliziyo akusiyo eyami Kuvele kufike owokuhamba ashaye umthetho Ngeqholo ngiqhethe ngalinde ukubona isiphetho Lenhliziyo ivele yashaya ukhetho Yahamba nomuntu lzinkondlo.

Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! And acting on them is not really compulsory Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.

Izinkondlo Zothando

Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! December 29 at 1: Sisezinsukwini zokugcina Siphuza uphuzo oludakayo nobaba bethu, Sibhema nomama bethu, Asisabhekani,asisananelani nomakhelwane bethu, Asisahambelani nemindeni yethu, Sibhubhisana sodwa siluzalo lenkaba yinye, Nithi kuzolunga nje kodwa? Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ztohando ngsale ngitayiza kulo.

Hi everyone this is black G the poet Posted by Mabonga Khumalo at Uma konke sekudlulile, Okomhlaba sekuphelile, Zimbongi niyongihayel’ inkondl’ ehayekayo, Eyopholis’ amanxeba kwabathunukalayo, Eyoduduz’ abakhalayo, Kuyobe kuwusuk’ olukhulu ezitheni zami, Kumuncu kwabazwana nami, Kubuhlungu kwabazalwa nami, Zimbongi zami, niyohay’ inkondlo ngami, Ekhuluma kabanzi ngezenzo zami, Mama wami, uyokhuluma ngokujula ngempilo yami.

  IEC 664-1 PDF

Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase!

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

December 28 at God guided you this far Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo. Because He knows who you are Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva. Sbusiso Mzobe shared Vukani Shamase izinkkndlo post.

Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu. Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

Lesihlahla sakwaNkosi sesekhulile thina sesizodla amaphentshisi.